Ang Pakiusap ni Pablo bilang Isang Pastor

Tagalog
(Galacia 4:12-20, Filipos 3:17-21)
Year: 
2011
Quarter: 
4
Lesson Number: 
9

Panimula: Mayroon na bang nagsabi sa iyo na kailangang maging tulad ka ng ganong tao? Halimbawa, sinabi ba ng iyong mga magulang na, “Bakit hindi ka maging tulad ng iyong kapatid na lalaki [o babae]?” “Bakit kaya hindi maging tulad ng bata sa ating kapitbahay?” “Bakit hindi ka maging tulad ko?” Ano ang iyong naging reaksyon sa ganitong mga pahiwatig? Ang hula ko ay hindi ka sumagot, “Tama, ako ay magiging higit na tulad sa [ibang tao] at hindi gaya ng aking ginagawa!” Sa linggong ito ang liksyon natin ay nagsisimula sa pamamagitan ng paanyaya ni Pablo na mas maging tulad niya. Ating pag-aralan nag Biblia para mas maunawaan natin ang paanyaya ni Pablo!

 1. Lumaki na Tulad Ko?
  1. Basahin ang Galacia 4:12. Sinabi ni Pablo “Tularan ninyo ako.” Nagkaisa tayo na hindi ito isang magandang paanyaya. Bakit hindi? (iyong iisipin na nagmamalaki ang taong iyon tungkol sa kanyang sarili! iniisip mo rin na hindi mo na kailangan pang magbago.)
   1. Bakit kaya sinasabi ni Pablo na kailangan ng mga tiga-Galacia na kailangan nilang tularan siya? (Sapagkat naging tulad din nila siya.)
   2. Sandali lamang. Paano ito magiging mahalaga. “Maging tulad ko dahil naging tulad din ninyo ako.” Kung naging tulad ng mga tiga-Galacia si Pablo, hindi na nila kailangan pang maging tulad niya!
  2. Basahin ang 1 Corinto 9:20-22. Sa anong paraan na naging tulad si Pablo ng iba para mailigtas sila? (Kanyang sinusubukang huwag siyang maging iba siya sa kanilang pananaw ayon sa kultura at kaalaman tungkol sa Diyos.)
   1. Ano ang layunin ni Pablo para maging “tulad” ng kanyang tagapakinig? (para iligtas sila.)
  3. Kaya’t bumalik tayo at sagutin ang tanong: Bakit sinabi ni Pablo na kailangan ng mga tiga-Galacia na maging tulad niya? (Ipinakita niya kung paano nagmamahal siya sa kanila nang naging “tulad” niya sila. Ipinakita niya kung gaano niya gustong maunawaan nila ang ebanghelyo.)
   1. Kung ikaw ay isang tiga-Galacia, ano, sa iyong palagay, ang iyong gagawin para maging “tulad” ni Pablo? (Sisikapin kong unawain ng husto ang kahalagahan ng ebanghelyo.)
 2. Higit na Lumaking Tulad Nila?
  1. Basahin ang Galacia 4:17. Ano ang nagpapalakas ng loob sa mga legalista sa kanilang pagsusumikap na gawing tulad nila ang mga tiga-Galacia? (Sinabi ni Pablo na mayroon silang hindi magandang layunin, sapagkat gusto nila na ihiwalay ang mga tiga-Galacia kay Pablo.)
   1. Ano ang iniisip mo tungkol sa lohika ng pangangatwiran ni Pablo? Makagagawa kaya ang mga legalista ng kaparehong argumento laban kay Pablo? Masasabi nila: “Gusto ni Pablo na sundan ninyo siya sapagkat gusto niyang iwan ninyo kami!” (Siyempre! Kung ang lohika lamang ay kay Pablo galing, wala itong halaga. Kailangan ni Pablo ng isang hiwalay na dahilan para sundan siya at hindi ang mga legalista.)
 3. Panawagan Mula sa Puso
  1. Ating balikan ang ating pinag-usapan noong nakaraang linggo. Basahin ang Galacia 4:13-14. Noong isang linggo, iminungkahi ko na ang punto ni Pablo na hindi niya pag-aari ang mga tiga-Galacia—tumigil lamang siya sa kanilang bayan dahil siya ay maysakit. Ipagpalagay nating bahagi nito ay tama, ano pa ang mauunawaan natin sa argumento ni Pablo dito? (Sinabi ni Pablo, “Hinangaan ninyo ako—nang wala pa akong halaga.” Nakikiusap si Pablo rito! “Mabait kayo. Magkaibigan tayo. Naging maligaya tayo. Ano ang nangyari? Bumalik kayo sa akin!)
  2. Basahin ang Galacia 4:18-19. Gaano kaimportante ang mga tiga-Galacia kay Pablo? (Sinasabi niya na nag-aalala siya sa para sa kanila, na para itong gaya ng pagsisilang ng sanggol.)
   1. Ito ba ay tamang argumento? (Hindi. Muli, si Pablo ay nakikiusap. Naging magkaibigan tayo. Sinasaktan ninyo ang aking damdamin (sa tamang salita, sinasaktan ninyo ako sa ibabang bahagi) dahil sa inyong paghiwalay sa akin.)
   2. Sa liksyong ito, gusto kong pag-usapan ang lohika at dahilan na makikita sa Biblia. Nang sabihin ko na ang lohika ni Pablo sa linggong ito ay hindi nakahihigit sa lohika ng mga legalista, inisip ko na hindi ito maganda. Anong liksyon nag itinuturo nito sa atin tungkol sa paghikayat ng iba sa ebanghelyo? (Hindi ito (o pangunahin man) isang lohika. Ang bahagi ng damdamin ng argumento at ng relasyon ay kailangang maingat na bigyang pansin. Ang ebanghelyo ay higit pa sa isang walang buhay at walang dugong lohika1)
  3. Basahin ang Galacia 4:20. Anong uri ng damdamin mayroon si Pablo? Nagkaisa kami na nakikiusap si Pablo rito, hindi kaya siya nagiging marahas?
   1. Bakit kaya na ang presensya ni Pablo ay magkakaroon ng pagkakaiba? (Iyo bang napansin na mas mahirap na maging matapang kung kausap mo ng harapan ang isang tao? Makakasulat ka ng isang liham (O mas masama pa) kung ilagay mo ito sa internet na mas mahirap mong sabihin kaysa kaharap mo ang isang taong gusto mong kagalitan.)
   2. Kasalanan ba ni Pablo na ganito ang kanyang paraan ng pagsasalita sa mga tiga-Galacia? (Basahin ang Galacia 4:16, sa aking palagay hindi nagagalit si Pablo dito, nagiging tapat lamang si Pablo. Nauunawaan niya na maaaring nasasaktan rin ang kanyang mga kaibigang tiga-Galacia sa kanya, sapagkat nagtanong siya, “naging kaaway na ba ninyo ako ngayon? May pagkakataon minsan na mahirap magsabi ng mga salitang kailangang sabihin.)
 4. Isang Mahalagang Buhay
  1. Pinag-usapan natin na ang pangunahing punto ni Pablo nang sabihin ni Pablo sa mga tiga-Galacia na kailangan nilang “higit na maging tulad niya” ay para himukin silang maging masigasig sa ebanghelyo. Ating idiin pa ang paksang ito sa pamamagitan ng pagbasa ng Filipos 3:17. Sa pagkakataong ito ang pagiging tulad ni Pablo ay mabuhay “ayon sa huwaran.” Sinabi sa atin ni Pablo sa Galacia 3:25 na “wala na tayo sa ilalim ng pamamahala ng kautusan.” Nasa ilalim na ba tayo ng pangangasiwa ng isang “huwaran?” Si Pablo ba ay isang lihim na legalista?
  2. Basahin ang Filipos 3:18-19. Ang mga tao bang inilalarawan dito ay ligtas? (Hindi! Ang kanilang patutunguhan ay kapahamakan.)
   1. Ano ang mali sa kanilang pananampalataya? Kanila na bang itinapon ang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay kay Abraham?
   2. Ang mga salitang “diyos nila ang mga tiyan” ay nakakatulong sa akin para mas mabuting maunawaan si Buddha at ang iba pang tao na nakikita kong naglalakad! (Biro lamang ito.) ano ang kahulugan ng mga salitang ito? (Nakatuon ang kanilang pansin sa kanilang mga sarili. Ang kanilang panlasa ang nagsasabi ng kanilang gagawin.)
   3. Ano ang kahulugan ng mga salitang ito na ang “kanilang kaluwalhatian ay nasa kanilang kahihiyan?” (Nagyayabang sila sa kanilang mga makasalanang isipan.)
    1. Sinabi ko na ito noon: Nang bata pa ako, parang ang mga “masamang” tao ay “nasisiyahan” sa pagiging makasalanan nila. Hindi sila nakikipagtalo na sila ay mabuti. Ito ba nag kahulugan ni Pablo sa pagsasabi na “naluluwalhati” sila sa kahihiyan?
    2. Ngayon, mayroong “kaugalian” ang mga taong kaaway ng ebanghelyo. Halimbawa, ang mang-aawit na Amerikanang si Madonna. Bakit siya nagpatawag sa ganitong pangalan. Napanood ko ang isa niyang video habang “nananalangin” siya na kasama ng kasamahan sa palabas bago siya umakyat sa entablado. Bagama’t nakarinig na ako ng iba pang mga panalangin sa simbahan at sa ibang pagtitipong pang-relihiyon, ang panalangin ni Madonna ay hindi para sa Diyos. Bakit kaya niya gagawin iyon? Ito kaya ang kahulugan ni Pablo sa pagsasabi na “naluluwalhati” sila sa kahihiyan?
  3. Basahin ang Filipos 3:20-21. Paano nagiging kaiba ang Kristiyano kaysa sanlibutan? Paano kaya ng pagkakaibang iyo ay ayon sa katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya? (Ang pananampalataya ay isang isipan. Ang ating isipan ay hindi nakatuon sa mga bagay ng sanlibutan o sa ating mga tiyan. Ang ating isipan ay nakatuon sa pagdating ni Jesus, sa ating pagiging mamamayan ng langit, at sa pagiging tulad sa ating Diyos.)
  4. Kaibigan, magiging masigasig ka bang maging tulad ni Pablo? Mataimtim mo bang tatanggapin ang ebanghelyo para hikayatin ang iba? Gagawin mo bang hangarin ang langit? Iyo bang itutuon ang
 5. Sa kasunod na Linggo: Ang Dalawang Tipan.